• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Dipmeter

                                                                          Tool specification
 Resistivity
Azimuth
Rotation
Deviation
Calipe
Principle
*
High sample-rate accelerometer and magnetometer
6 independent
Max Temp
3500F (1750C)
Max Press
20000psi (137 900 kPa)
Max hole
20 in (510 mm)
Min hole
4.5 in (115 mm)
Vertical Resolution (90%)
0.3 in
na
na
na
na
Depth of Investigation (50%)
Formation-
dependent
na
na
na
na
Accuracy
na

±5o

±2o

±0.5o

±0.1 in

    Primary Curves
PDD, 1-6, AZI, HAZI, DEV, ROT, CAL 1-6
   Secondary Curves
Dip angle, dip AZI, borehole inclination
          

Six arm dipmeters employ six pad-mounted, focused current electrodes equally spaced about the main tool body. These electrodes measure resistivity at six azimuths about the borehole. These tools also measure borehole drift angle, drift azimuth, and borehole eccentricity. From this information software calculates the dip and strike of formations penetrated by the wellbore. The results are available in standard arrow, polar, and statistical plots and in tabular listings. These aid in identifying structural features such as regional dip, faults, reefs and unconformities. They also provide important information in determining depositional features such as cross bedding, foreset bedding and channel sand. Drift surveys, borehole profiles and fracture profiles are also produced from six-arm dipmeter measurements.

With their six independently sprung caliper arms and their swiveled pads, Six-Arm Dipmeter achieve uniform contact
with the borehole wall. Thus, they are better able to accommodate borehole irregularities in both the circumferential and axial senses. Tool centralization is not a critical factor, even in deviated wells, and the effects of irregular tool motion are minimal.

                        Six-Arm Dipmeters can be run in any type of borehole liquid survey, even in oil-base muds.

                         Application
 • Determine magnitude and direction of formation dip
 •  Identify structural and stratigraphic events.
 •  Identify fractures
 •  Provide drift survey
 •  Determine true vertical depth
 •  Determine exact location of bottom hole.
 •  Provide borehole profile and cement volume calculations

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu