• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Perforation

      WIRELINE PERFORATION 3”½, 4”½, 5”, 7” DEEP PENETRATOR

          Imported from OWEN (USA) & INNICOR (CANADA) L&TD has been using this equipment since 1988 in hundreds wells of VSP. The deviation angle of wells up to 70 degrees and the depth up to 5000 M. This type of perforation can be armed without cutting off electricity. Wireline perforation are used very safety in oil & gas field's. Advantages of Wireline perforation is the gun can not fire if hydrostatic pressure less than 10 at the length of the gun varies from 3 to 8 meters 


       TUBING CONVEYED PERFORATION

          Benefits and Features

 • Perforation in high deviated or horizontal wells
 • Very safe since the well can not blow when perforating
 • Perforation can be under or over balanced for many formations with hundreds meters of perforated interval.
 • Perforation under balanced gives deep penetration stable entry hole.

          Specifications

 • Gun O.D.: 3-3/8”
 • Shot Density (spf): 6
 • Gun type: Scalloped gun systems
 • Concrete target entry hole: 0.41”
 • Concrete target penetration: 21.53”

THRU TUBING PERFORATION SYSTEM

         Benefits and Features:

 •   Makes increasing recovery factor of hydrocarbon saturated zone in oil fields.
 •   Can pass through christmas tree, tubing.
 •   Can perforate under balance and under packer.
 •   Can perforate during producing process.
 •   The length of the gun is up to 10 meters

 

         Result of using Tubing Conveyed Perforation at Vietsovpetro


The figure shows the result of production logging after perforation using TCP

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads