• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Downhole Pressure And Temperature Equipments

 K10 “Quazrtz”

The K10 “Quartz” is a slick line, E-line , or coiled tubing conveyed downhole memory gauge with significantly enhanced capabilities. In the basic configuration it is a low-cost, hight realiability pressure and temperature recorder. With enhanced feature, it is a low-cost, instrument producing pressure, temperature, and flor along with depth data for a more complete well survey.

 Features

Entire designed, manufactured and assembled in U.S.A.

• “Quartzdyne” quartz resonator transducer

• Battery management system within sofware

• Buit-in Surface Readout (SRO) mode

• Delta P/Delta T sampling options

• Redundant memory

• Low power requirement

• USB interface for fast downloading

• Depth data with sireal encoder for Pressure/Time vs. Depth/Time

• Upgradeable Firmware

• Optional Flowmeter

 Application

Static and flowing gradient tests

• Downhole leak detection

• Detecting flowing zones

• Injection testing

• Gas lifting optimization

• Drillstem testing

IV. DATA INTERPRETATION

At present, VSP well testing team uses Ecrin sofware includes modules for Pressure Transient Analysis (Saphir) and Production Analysis (Topaze).. This software can calculate reservoir parameters as Pi - initial pressure, K - permeability, C - well bore storage, S - skin, R - effect radius, Kh – Perm thickness product, etc. with high accuracy and reliability. It can interpret testing data on oil, gas, water well with different geologic models. 

 

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads