• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Surface Equipment GSP-1 VSP Data Acquistion System

Main Features:

• Up to 16 analogue   channels

• 512 Kb digital interface

• 24bit Delta-Sigma  convertors

• Built in firing circuit

• Full instrument tests

• USP interface

• Use standard PC running VSProwess software

Specifications

Analogue section

   
No. of channels: 2-16
Sample interval 0.25, 0.5, 1.0, 1.25, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0ms
 A/D converter 24bit Delta-Sigma
Dynamic range <112dB@ 0dB pri-gain (minimum)
Distortion <0.01% (0.003% typical)@ 31.25Hz, 15V pp signal
Noise <10µV rms @ 1ms, 0dB pre-gain
Input Diffirential 20V pp max
Inter-channel skew 256kbit/second
Timing Accuracy 10ppm

Digital section

Capacity   512Kbps datastream
 Interface RS422 (As2065 DIF module option)
Cable equalisation Fully automatic using internal DSP chip
Format Software configured to match system

General

Airgun firing pulse   Isolated 60V, 30ms pulse
Sound control outputs 4, opto-isolated
Timebreak inputs 3, opto-isolated
Remote start input 1, opto-isolated
Test system Fully automatic with comprehensive report generation
PC interface USP
Power requirements
95-260V ac, 50/60Hz universal input, 50Watts
Enclosure Standard 19” rack mounting

Functionality

Communication with the PC recording system  is by USB serial interface. The USB interface will allow the panel to be used with all modern PC’s.

The GSP incorporates a single airgun firing circuit for use on simple checkshot surveys. For independent external control circuits give control over external source controllers such as our own RSS four gun remote gun firing system

 

 

    

The GSP-1 in use with a Dual analogue system

           The panel provides fully automatic DC offset and gain calibration along with full instrument tests. The I-test reports are generated on the PC for archiving or for passing on to the client.

          Fig1: Acquisition Observer Log

          Fig2: Stack plot of vertical and horizontal components.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads