• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Imager Analysis

Imager is an interactive image interpretation software package used to present and analyze vector data from the Circumferential Acoustic Scanning Tool (CAST), Electric Micro Imaging (EMI) tool, the Formation MicroScanner™ (FMS) tool, and the Fullbore Formation MicroImager (FMI) tool. Imager allows displaying the logged data graphically in various ways.

The images may be enhanced to emphasize certain features, facilitating the interactive calculation of dip and fracture information.

 

For CAST service, Using Imager, we can: 

 • Display the amplitudes and travel times logged by the CAST in compressed, standard, and expanded scales.
 • Simulate a three-dimensional view by projecting the two-dimensional view onto a smooth cylinder. The cylinder can then be rotated.
 • Display the travel time information as a borehole cross section.
 • Display statistical information about a particular image.
 • Apply image enhancement algorithms (filters) to the CAST data.
 • Calculate the dip angle and direction of any bedding features or fractures found.
 • Change the color (indicating dip quality) for tadpoles.
 • Save the bedding and fracture data to the CLS database file for later presentation.
 • Save an enhanced image to the CLS database file for later presentation.

For EMI Service, using Imager, we can: 

 • Display the electrical images of the borehole logged by the EMI tool in compressed, standard, and expanded scales.
 • Simulate a three-dimensional view by projecting the two-dimensional view onto a smooth cylinder. The cylinder can then be rotated.
 • Apply speed correction and pad height correction to the raw EMI data.
 • Display statistical information about a particular image.
 • Apply image enhancement algorithms (filters) to the EMI data.
 • Calculate the dip angle and direction of any bedding features or fractures found.
 • Change the color (indicating dip quality) for tadpoles.
 • Save the bedding and fracture data to the CLS database file for later presentation.
 • Save an enhanced image to the CLS database file for later presentation.

                  Calculate the dip angle and direction of bedding, fractures

Comparison of EMI Images with speed correction applied. 

Imager analysis program window    

  

Geometry and Stress analysis 

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads