• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Basroc A Special Software For Basement

The fractured basement reservoir is characterized by a very complex structure and it requires a special method to evaluate. BASROC is one of those. The software BASROC was developed by VSP in 1992, for application in reservoir evaluation and simulation for Bach Ho oil field. In order to increase the utility and accuracy in the determination of reservoir parameters, this software has been upgraded continuously. Version 3.0 is the latest version now used in evaluation and simulation of basement reservoirs in Bach Ho, Rong and other oil fields.

Reservoir model – two porosities and two permeabilities:
 • Macrofracture zones characterized by macro-fracture systems, distributed directionally with hydrodynamic permeability.
 • Microfracture zones distributed along surfaces of macrofractures.

 

 

 

      Pig.1: Pore Space Structure Fractured granite.

1-Vug Porosity,

2 -Macro Fracture,

3- Micro Fracture, 4-Unchanged Rock.

 

        The important features in BASROC 3.0 

 

BASROC is an advanced multi-mineral log analysis program. It computes the most probable formation mineralogy and total porosity, open porosity using a multi-log, least-squares inversion technique.

It is particularly valuable in areas of mixed lithologies, special minerals and two porosities systems.

Grade porosity by filtered method.

Calculate fracture porosity by looped technique.

Export the result in the tabular and bitmap files.

Any Microsoft Windows supported printing device.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2The comparison of theoretically synthetic and practical curves

Fig. 3 – Results of BASROC processing for fractured Basement

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads