• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Dual Latelog

In order to use the latest techniques in wireline logging and for more effective analysis in sedimentary and basement rock, from 1997 Vietsovpetro Logging & Testing division has been using Halliburton’s Dual Laterolog Tools (DLL-T).

Dual Laterolog service provides reliable means of measuring formation resistivity in conductive borehole fluids under harsh downhole conditions. Accurate resistivity measurements are critical for

 • Accurately computing hydrocarbon saturation
 • Delineating thin beds
 • Indicating permeable zones and estimating invasion diameter (when used with an appropriate Rxo measurement)
 • Identifying formation fluid contacts within the reservoir
 • Acquiring optimum formation resistivity measurements when the contrast between formation resistivity and borehole-fluid resistivity is very high
 • Indicating fracture zones in both sedimentary and basement rock

Tool Specification
  Deep Laterolog Shallow Laterolog
 Max Temp 350°F (175°C)
 Max press
20 000 psi (137900 kPa)
 Max hole 24 in (610 mm)
 Min hole 4.5 in (115 mm)
 Max hole 24 in (610 mm)
Vertical Resolution 24 in. (61.0 cm) 24 in. (61.0 cm)
Depth of Investigation (50%) 60 - 84 in(154.2 - 213.4 cm 24 - 36 in (61.0 - 91.4 cm)
Sensitivity
1% of reading
1% of reading
Accuracy, High
5%
 5%
Accuracy, Low
5 %
5 %
Primary Curves LLD LLS
Secondary Curve 
LS
 

Benefits and Features

 • Consistent, high-quality measurements

The tool is calibrated with an advanced calibration system.

 • Accurate deep (LLd) and shallow (LLs) formation resistivity measurements

The tool employs dual electrode arrays and an automatic current-focusing technique.

 • Reliable performance, even under harsh well conditions

Rugged construction and quality electronics help ensure that the tool functions properly at elevated temperatures and pressures.

 
 • Single-pass, comprehensive formation evaluation

The DLL tool is combinable with a complete family of tools that operates under Halliburton’s Digital Interactive Telemetry System.

Nhóm Marketing

 Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu