• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

FUL-FLO® Hydraulic Circulating Valve

FUL-FLO® Hydraulic Circulating Valve 

The FUL-FLO® hydraulic circulating valve serves as a bypass around the packer or as a circulating valve to circulate a well after testing.When run below a closed valve, the tool serves as a bypas  s around the packer and helps relieve pressure buildup below the closed valve when it is stung into a production packer.When run above a closed valve, the tool can be used as a circulating valve when the workstring is picked up.

Features and Benefits 

•  Permits passage of wireline tools through its full-opening bore

•  Requires no pipe rotation to operate

Operation

Bypass ports close when weight is set down and reopen when weight is lifted.A hydraulic metering system provides a 2 to 3-minute delay in closing after weight is applied. This delay allows either the RTTS packer to be set or the test string to be stung into a permanent packer before the bypass ports close. The ports reopen without a time delay.During stimulation work, the latching piston adds a downward force on the circulating sleeve to help keep the valve closed.Operation of the valve is the same whether it is used as a circulating valve or as a bypass. No torque is required. Weight is applied to close the tool, and the workstring is picked up to reopen it.

 

FUL-FLO Hydraulic Circulating Valve

Nominal Tool Size (in) ODOD In. (cm) ID In. (cm) Thread connnections Services Temprature* oF  (oC) Length In. (cm)     Tensile Rating** Lb   (kg)   Working Pressure*** psi(bar)   Flowarea In2 (cm2)  Number Of Ports
5.00 5.03   (127.76)   2.03 (51.56)   3 7/8 CAS 450    (529.49)   83.76 (212.75)   261,000    (118.89)  

 15,000   (1034)

 1.28   (8.26)

 4

Meets NACE-0175  > 175°F (79°C) standards for H2S service

*Service temperature up to 450°F (dressed with 600 series o-rings and PEEK™ back-up seals)

**The values of tensile, burst, and collapse strength are calculated with new tool conditions, Lame’s formula for burst and collapse strength, and stress

area calculations for tensile strength.

***Pressure rating is defined as differential pressure at the tool. (Differential pressure is the difference in pressure between the casing annulus tool ID.)

These ratings are guidelines only. For more information, contact your local Halliburton representative.

PEEK is a trademark of ICI Americas, Inc. Poly-Ether-Ether-Ketone.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads