• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

SASHA SAnd SHale Analysis

         SASHA is one of the most useful and effective softwares in petrophysical analysis. The SASHA program evaluates shaly sand reservoirs, and provides effective porosity, water saturation, hydrocarbon density, and clay and silt volumes. Sasha analysis can also determine the relative permeabilities models. Minimum log data consists of a gamma ray or spontaneous potential log; a density, neutron, or sonic porosity log; and an induction or laterolog resistivity log. Improved results are obtained if photoelectric (Pe), shallow resistivity, sonic, dielectric, and spectral gamma ray data are used. This is an industry standard shaly-sand analysis model.

          The program has two basic options to evaluate these parameters:

·    The general case when any type of hydrocarbons may be present and hence the density of hydrocarbons is not known.

·    When density of hydrocarbons is known and there is little or no invasion. This option is primarily designed to evaluate tight gas sands where the density of gas is usually known and there is no invasion due to very low permeability.


 

Shale content is computed from one or several (as a minimum) of the following shale indicators: Gamma Ray, SP, Deep resistivity curve, Thorium, Potassium, Thorium+Potasium, Neutron, Density-Neutron cross plot, and Density-Acoustic cross plot; or an external shale volume Vsh is used for the volume of shale.  

Porosity is computed from the Density-Neutron cross plot or Density-Acoustic cross plot or single porosity logs: Density, Neutron or Acoustic. Salt and coal can be identified when necessary by setting flags and cut-off values. SASHA also corrects for the excavation effect (if desired).

Several equations are included to compute water saturation: Archie. Simandoux, Indonesia, Waxman-Smits, and Dielectric analysis models.

Permeability can be computed from one of two equations: Timur or Wyllie-Rose. Effective permeabilities for hydrocarbons and water are also computed

This program has been used popularly in L&TD for shaly sand reservoirs. Tool response equations available are SP, GR, Rt, Rxo, density, neutron and sonic. The figure 1 shows result of SASHA processing for Shaly Sand reservoirs. The unknowns are porosity, clay volume, sand volume, water saturation, water saturation in flushed zone, hydrocarbon density, and permeability index.


 


 

 

 

 


        

Fig. 1 – Results of SASHA processing for Shaly Sand

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads