• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Spectral Density Log

       In order to use the latest techniques in wireline logging and for more accurate lithology & porosity identification for sedimentary and basement rock, from 1997 Vietsovpetro L&TD has been using Halliburton’s Spectral Density Log Tools (SDL-T).

Spectral Density Log provides superior formation bulk density (rb) and borehole Compensated photoelectric factor (Pe) measurements. These measurements are key factors for

 • Accurate determination of formation bulk density
 • Reliable identification of formation lithology, regardless of formation fluid type
 • Precise delineation of thinly bedded formations (the unfiltered Pe curve is used)
 • Excellent indication of gas when used in combination with a neutron log
 • Excellent effect of basement dyke identification when used in combination with a neutron  log

 

 

 

  Tool specification
 
Buck Density
Pe
Pe High resolution
Max Temp
3500F (1750C
Max Press
20 000psi (137 900 kPa)
Max hole
20.75 in. (528.7 mm)
Min hole
4.5 in (115 mm)
Vertical Resolution
Standard 33in (83cm) Inhanced 5.5in (14cm
4in (12.7cm
2in (5.1cm)
Depth of Investigation (50%)
1.5 in. (3.8 cm)
0.5 in. (1.3 cm)
0.5 in. (1.3 cm)
Precision (1 SD)
0.37%
1.6%
5.3%
Accuracy
5%
Max hole
20 in (508 mm)
    Primary Curve
RHOB, DRHO, Pe
   Secondary Curve
DP e , P e Q, QLS, QSS, GR, Caliper, Standoff

Basement Dyke detection when used in combination with a neutron log

Benefits and Features

 • Consistent, high-quality measurements. Field engineers perform precise calibration and wellsite checks.
 • Accurate rb with minimal statistical variation. The tool’s rigid tungsten pad incorporates a 1.5- curie cesium-137 source and two high-efficiency scintillation detectors designed to maintain high gamma counts.
 • Real-time assessment of the validity of rb and Pe measurements. Curves that indicate data quality are displayed on a computer screen in real time and are recorded on the log.
 • Reliable performances, even under hostile conditions. The tool’s rugged construction and advanced gain-stabilization help maintain measurement integrity under varying temperature conditions.
 • Valid log response in weighted borehole fluids. An advanced correction algorithm is applied to density data.
 • Single-pass, comprehensive formation evaluation. The SDL tool is combinable with a complete family of tools that operates under Digital Interactive Telemetry System.

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads