• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tổng quan về công tác thử vỉa

testing2.png

1. Khái niệm:
Thử vỉa (Well Testing) là quá trình sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra vỉa chứa, từ đó cung cấp các thông số, thuộc tính vật lý của thành hệ, xây dựng nên hình ảnh chi tiết hơn về vỉa chứa với mục đích cung cấp thông tin cho nhà quản lý mỏ để có kế hoạch khai thác hiệu quả và có kinh tế hơn các tích tụ dầu khí.

2. Môi trường làm việc:

wd2.png

3. Phương pháp thử vỉa:

wt1.png

4. Hệ thống thử vỉa bề mặt:


wt11.png

wt12.png

5. Bộ thử DST:

testing1.png6. Thiết bị đầu giếng ngầm:

wt5.jpg

7. Máy đo nhiệt độ, áp suất:

wt6.png

wt7.png

Biểu đồ áp suất, nhiệt độ đáy giếng:

wt8.png

wt10.png

.......................
Q&D- Welltest Teams

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu