• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Giới thiệu

Phòng Kỹ thuật Sản xuất

  Phòng KTSX có chức năng chính 

 • Tổ chức thực hiện các đơn hàng về đo địa vật lý giếng khoan, carota khí, thử vỉa, bắn mìn đục lỗ, bắn mìn cứu kẹt, bắn mìn đặt packe trong phạm vi XNLD Vietsovpetro cũng như làm dịch vụ cho các công ty dầu khí khác ngoài phạm vi XNLD
 • Theo dõi, giám sát mọi vấn đề kỹ thuật và công nghệ liên quan đến việc thực hiện các đơn hàng
 • Lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế hàng năm để đảm bảo sản xuất đuợc ổn định, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc
 • Đảm bảo an toàn trện các công trình biển và trong toàn XN
 • Nhận đơn đặt hàng, lãnh đạo phòng tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng người để điều động nhân lực, thiết bị máy móc nhằm hoàn thành tốt đơn hàng
 • Giao đơn hàng cho đội trưởng (phó) hoặc người phụ trách để thực hiện đơn hàng
 • Làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến người và thiết bị được đưa ra biển
 • Theo dõi, giám sát việc thi công đơn hàng của các đội sản xuất
 • Tổng hợp kết quả và mức độ hoàn thành các đơn hàng do các đội thực hiện
 • Theo dõi và giám sát việc quản lý các loại thiết bị, vật liệu nổ, nguồn phóng xạ tại kho tạm chứa trên các công trình biển
 • Theo dõi và quản lý nhân lực các đội sản xuất. Điều hành các công việc sản xuất phụ trợ hàng ngày tại XN
 • Theo dõi công làm việc, công nghỉ bù, nghỉ phép, công làm ngoài giờ, công làm đêm của CBCNV ở tất cả các đội sản xuất
 • Lập kế hoạch dự trù, thực hiện làm đơn hàng mua sắm thiết bị, vật tư hàng năm cũng như đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo XN
 • Tham gia kiểm định và nghiệm thu các thiết bị nhập về
 • Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho kỹ sư và công nhân của các đội sản xuất
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất về điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động tại XN và trên các công trình biển
 • Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thông qua các quy trình ISO đã được phê duyệt và ban hành
 • Tham gia hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
 • Lập báo cáo hàng tháng, quý và năm về việc thực hiện các đơn hàng, tình trạng và mức độ tiêu hao cáp và vật liệu nổ
 • Lập báo cáo hàng tháng về bảo vệ môi trường, kiểm tra an toàn cấp 3, cấp 4, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ
 • Tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn định kỳ hàng năm cho CBCNV các đội sản xuất, Xưởng SCTBCD và Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý
 • Đề nghị thưởng về an toàn lao động hàng quý cho CBCNV trong XN
 • Đề nghị mức thưởng hàng tháng của các nhân viên Phòng KTSX và các đội sản xuất về mức độ hoàn thành công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo XN giaoXưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ CHUẨN CHỈNH MÁY ĐỊA VẬT LÝ

 

  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

 • Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện tử dùng trong công tác khảo sát địa vật lý giếng khoan.
 • Kiểm tra, theo dõi công tác chuẩn chỉnh các máy địa vật lý do Nga chế tạo, công tác hiệu chuẩn thiết bị đo lường.Trực tiếp chuẩn chỉnh một số thiết bị do Nga chế tạo.
 • Tham gia nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực địa vật lý giếng khoan.Thực hiện công tác an toàn bức xạ công nghệ mới trong lĩnh vực địa vật lý giếng khoan.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử dùng trong công tác khảo sát địa vật lý(thiết bị đo giếng thân trần, đo trong giếng chống ống, đo trong giếng khai thác, đo trạng thái kỹ thuật ống chống...) theo yêu cầu của đội.
 • Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đo trong quá trình khoan theo yêu cầu của XN Khoan và sửa giếng.
 • Lập kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường tại cơ quan chức năng về đo lường kiểm định theo qui định của nhà nước và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đó.
 • Tổ chức hiệu chuẩn các thiết bị đo lường trong phạm vi cho phép theo phương pháp dẫn chuẩn.
 • Kiểm soát công tác chuẩn chỉnh máy địa vật lý do Nga chế tạo. Tổ chức chuẩn chỉnh một số máy địa vật lý do Nga chế tạo phù hợp với thiết bị hiện có tại xưởng.
 • Nghiên cứu đưa vào áp dụng các thiết bị địa vật lý công nghệ mới theo chỉ thị của lãnh đạo xí nghiệp.
 • Cải tiến, hợp lý hóa các thiết bị địa vật lý đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
 • Thực hiện công tác an toàn bức xạ trong phạm vi xí nghiệp theo Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ của Nhà nước Việt Nam, Quy chế ATBX của XNLD Vietsovpetro, quản lý kho chứa nguồn phóng xạ, kiểm đếm nguồn phóng xạ và kiểm soát liều lượng kế cá nhân.
 • Tổ chức đào tạo nội bộ, chuyển giao công nghệ.

NGUỒN NHÂN LỰC :

    -  Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh có đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia, kỹ sư  Điện tử, Công

       nghệ thông tin.

    -  Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Điện tử, Công nghệ thông tin.

    -  Có đội ngũ chuyên gia đầu ngành nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế chế tạo, sửa chữa

       chuẩn chỉnh máy địa vật lý.

Toàn thể CBCNV trong xưởng

Working

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN :

     - Phục vụ công tác đồng bộ hóa công nghệ.

     - Thiết kế chế tạo các hệ thống thiết bị theo yêu cầu sản xuất.

     - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ địa vật lý mới.

     - Phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản lý, phân tích xử lý tài liệu chuyên dụng và công tác sản xuất khác.

     - Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý online, lập website và quản trị web.

                                                                                Hệ thống cảnh giới giếng khoan - Summomer

Các công trình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao :

     - Hệ thống cảnh giới giếng khoan - Summomer.

     - Hệ thống đánh dấu mét từ tự động.

     - Hệ thống đo Carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60 mm.

     - Cụm công trình các thiết bị phụ trợ trong công tác địa vật lý giếng khoan.

     - Lò nung tự động mô phỏng nhiệt độ - áp suất giếng khoan.

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu