• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Phòng KTKH

  Chức năng chính của Phòng KTKH – LĐTL

 • Tổ chức và hoàn thiện công tác kinh tế kế hoạch xí nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, dự toán chi phí sản xuất, theo dõi việc thực hiện, lập báo cáo, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động của xí nghiệp
 • Tổ chức và hoàn thiện công tác lao động tiền lương của xí nghiệp
 • Đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu sản xuất của xí nghiệp 

      1. Trong lĩnh vực kinh tế kế hoạch

 • Kết hợp với Phòng Kỹ thuật sản xuất tiến hành lập kế hoạch sản xuất hàng năm, hàng quý và hàng tháng
 • Lập dự toán chi phí sản xuất của xí nghiệp hàng năm và hàng quý kèm theo chi tiết tính toán
 • Theo dõi thực hiện và kết hợp Phòng Kỹ thuật sản xuất lập báo cáo sản xuất, kết hợp Phòng kế toán lập báo cáo chi phí sản xuất hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Phân tích nguyên nhân những chênh lệch giữa báo cáo thực tế so với kế hoạch đặt ra
 • Kết hợp Phòng Kế toán xác định giá thành sản xuất. Làm đầu mối trong việc lập đơn giá dịch vụ địa vật lý giếng khoan của xí nghiệp và trong từng loại hình dịch vụ
 • Tổ chức công tác lập định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật. Đề xuất các biện pháp tiết kiệm vật tư và theo dõi việc thực hiện các biện pháp đó
 • Tổ chức việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mua sắm các loại thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu sản xuất
 • Tham gia Hội đồng sáng kiến, sáng chế của xí nghiệp, xác định hiệu quả kinh tế do việc áp dụng sáng chế, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất mang lại
 • Tham gia Hội đồng mua bán vật tư, hàng hóa của xí nghiệp, làm đầu mối triển khai các đơn hàng tự mua sắm
 • Tham gia công tác dịch vụ cho các đơn vị bên ngoài : xác định đơn giá dịch vụ, đàm phán, lập dự thảo hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác
 • Đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế, mô hình tổ chức hoạt động của xí nghiệp
 • Tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Đưa ra những đề xuất về tổ chức sản xuất để sử dụng hiệu quả các nguồn lực

     2.  Trong lĩnh vực lao động tiền lương

 • Lập biên chế và thay đổi biên chế của xí nghiệp, xác định tính hợp lý giữa yêu cầu về trình độ, tay nghề, trách nhiệm với mức lương của từng chức danh
 • Tổ chức công tác lập định mức về lao động và kiểm tra tính đúng đắn của những định mức này khi áp dụng thực tế
 • Phát hiện nguyên nhân mất mát thời gian làm việc trong các bộ phận, đề xuất các biện pháp cải tiến để giảm mất mát đó và theo dõi việc áp dụng các biện pháp đề ra
 • Đề xuất chế độ làm việc hiệu quả, chấm công hợp lý cho các bộ phận trong xí nghiệp và kiểm tra việc áp dụng Quy chế này
 • Soạn thảo Quy chế về khen thưởng CBCNV trình lãnh đạo xí nghiệp phê duyệt và kiểm tra việc áp dụng Quy chế này
 • Đề xuất và kiểm tra việc thực hiện các chế độ phụ cấp cho CBCNV
 • Lập kế hoạch lao động và tiền lương hàng năm, hàng tháng và hàng quý trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Kết hợp Phòng Kế toán lập báo cáo lao động và tiền lương hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Phân tích kết quả trong báo cáo so với kế hoạch đặt ra
 • Tham gia kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc. Đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và bảo hộ lao động cho CBCNV
 • Tham gia vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của CBCNV xí nghiệp
 • Làm đầu mối tổ chức công tác thi đua khen thưởng trong xí nghiệp và tổng kết kết quả đạt được

     3. Trong lĩnh vực cung ứng vật tư

 • Tổng hợp nhu cầu từ xác bộ phận để lập kế hoạch nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị, thuê dịch vụ hàng năm của xí nghiệp trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Tham gia soạn thảo giải trình cơ sở mua sắm vật tư thiết bị
 • Tổ chức việc lập đơn hàng mua sắm vật tư thiết bị trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Lập kế hoạch tự mua sắm vật tư, thuê dịch vụ của xí nghiệp trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Theo dõi việc triển khai các đơn hàng của XN Địa vật lý GK do Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro thực hiện
 • Tổ chức việc tiếp nhận, nghiệm thu, nhập kho hàng hóa, vật tư, thiết bị và làm các thủ tục, giấy tờ theo quy định đối với các hợp đồng do Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro thực hiện
 • Thực hiện các hợp đồng do XN Địa vật lý GK tự ký. Phối hợp các bộ phận chức năng của XN làm các thủ tục giao nhận, nghiệm thu và nhập kho hàng hóa, vật tư
 • Đảm bảo công tác bảo quản hàng hóa, vật tư trong các kho bãi, sắp xếp, bố trí hàng hóa an toàn và hợp lý. Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa qua kho theo đúng thủ tục quy định
 • Làm các báo cáo tiêu hao vật tư, báo cáo tồn kho theo quy định
 • Lập sổ theo dõi, thống kê hàng hóa trong kho và lượng nhập xuất kho. Phối hợp với kế toán vật tư để kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong kho với sổ sách kế toán
 • Kiểm tra tính hợp lý, mục đích sử dụng đối với tất cả hàng hóa, vật tư xuất kho
 • Tham gia vào Hội đồng thanh lý vật tư, hàng hóa và Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư hàng năm của xí nghiệp
 • Để thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ nêu trên, phòng KTKH – LĐTL 
 • Tạo không khí làm việc, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể phòng 
 • Lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng CBCNV trong phòng
 • Có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho CBCNV; áp dụng kinh nghiệm, phương tiện tiên tiến trong quá trình làm việc

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu