• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý GK đã tổ chức hội thảo “Chiến lược Marketing và nâng cao chất lượng dịch vụ địa vật lý cho các công ty dầu khí ngoài Vietsovpetro”

    Sáng 02/11/2011, XN Địa vật lý GK đã tổ chức hội thảo “Chiến lược Marketing và nâng cao chất lượng dịch vụ địa vật lý cho các công ty dầu khí ngoài Vietsovpetro”. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của các đồng chí giám đốc và phó giám đốc phụ trách kinh doanh của xí nghiệp và báo cáo của các đội sản xuất trực tiếp làm công tác dịch vụ địa vật lý. Các báo cáo đã tập trung phân tích đánh giá năng lực hiện có của xí nghiệp, các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng, đưa ra các biện pháp về chiến lược Marketing và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thực hiện một trong năm nhiệm vụ của Vietsovpetro trong giai đoạn 2010-2015 là: triệt để tận dụng năng lực tiềm tàng của XNLD về cán bộ, về khả năng khoa học, công nghệ và cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động cả bên trong và bên ngoài Vietsovpetro nhằm tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. (Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ IX)

        Hội thảo đã đi đến kết luận:

 • Tập trung xây dựng nhóm Marketing có tính chuyên nghiệp, thúc đẩy các hoạt động nhằm thiết lập và giữ vững mối quan hệ khách hàng, xúc tiến và quảng bá thương hiệu, tìm hiểu các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng.
 •  Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu cao của công tác dịch vụ, chú ý nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, phong cách làm việc chuyên nghiệp.
 • Tiếp tục xúc tiến đầu tư trang thiết bị và nâng cao hiệu suất sử dụng, chú ý các dịch vụ LWD, đo địa vật lý, bắn mìn, thử vỉa và đo kiểm tra khai thác.

      Hội thảo diễn ra sôi nổi với các tranh luận của các đại biểu tham gia hội thảo và đã thành công tốt đẹp.

     Một số hình ảnh về buổi hội thảo:

Bài và ảnh

Hội Đồng KHCN

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu