• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Một số hình ảnh hoạt động của XN ĐVL GK

 

 Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập XN Địa vật lý giếng khoan

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 25 năm thành lập XN Địa vật lý giếng khoan    

Hội nghị tổng kết Sáng kiến - Sáng chế năm 2009

Hội thi An toàn - Vệ sinh lao động PCCN XN ĐVLGK năm 2008

Hội thi An toàn - Vệ sinh lao động PCCN XN ĐVLGK năm 2008

Đào tạo và chuyển giao công nghệ 

Đào tạo và chuyển giao công nghệ     

Đào tạo bảo dưỡng máy giếng 

Gửi trạm - tời Địa vật lý đi biển

Giờ giải lao ngoài giàn  

                   

                    

                  

              

                    

Đoàn thanh niên trao tặng nhà tình thương                                  

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu