• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Surface Testing Equipment

 1.  INTRODUCTION

VIETSOVPETRO well testing service was formed since 1987 and has been successfully tested hundreds of wells on White Tiger, Big Bear field , Soi and Hoang Long objects on Vietnam offshore, etc.

VIETSOVPETRO well testing team has five highly experienced Engineers, two skilled technicians. Most of them have more than 10 years working experience. Beside of testing on Jack up, Semi Sub sea, Engineers of team also performed testing data analysis, Reservoir parameters are interpreted by Saphir software of KAPPA .co.

Almost testing equipments of VSP testing team are supplied by foreign companies. At present, there are two surface fully work-out testing systems ( include: Well head, flexible hose, choke manifold, three phases separator, surge tank, transfer pump, pipe work, compressor, burner boom, hydrometer, etc. ) supplied by Flopetrol Jonston .Co., 01 DST down hole complex and 01 Sub sea Tree have been supplied by Halliburton Co., in addition, 02 KII down hole complex were manufactured by Russian.

Besides, in order to surface data acquisition (Wellhead pressure & temperature, annulus pressure, separative pressure & temperature, etc.) and measure flow rate pass separator, we cooperated with a domestic company for designed and successfully manufactured two digital well testing stations. For down hole pressure & temperature data acquisition in testing process we have K.8, K.10 electronic gauges and mechanical down hole equipments supplied by Kuster Co. USA

II. SURFACE TESTING EQUIPMENT

Most of testing equipments of VIETSOVPETRO well testing team were applied by Flopetrol Jonston .Co. include: Three-phase separator, surge tank, burner boom, choke manifold, Oil, gas manifold and supported equipments.

        

For surface data observation in testing process we have digital well testing station. It can continuously acquired surface testing data and display on computer screen by indicators, data table, graphic. Data can be printed anytime.

All of sensors were installed on locations of surface testing equipments. All signals of sensors were transmitted to testing station and exchanged to digital signals by A/D digital buffer driver & Amplifier.

 

Digital well testing station was designed with specific software for sensor’s calibration, data calculation as oil, gas & water flow rate.

We have Thermo IEC centrifuge and DMA 35n hydrometer with high accuracy for preliminary liquid analysis.


 

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads