• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Rupture Disk Safety Circulating Valve

Rupture Disk  Safety Circulating Valve

The rupture disk (RD) safety circulating valve functions as both a safety valve and circulating valve. The tool functions as a safety valve when the annulus pressure reaches a predetermined value. At that pressure, the  valve isolates the workstring below the tool and establishes communication between the annulus and the workstring above the tool. This tool converts into a circulating valve when the ball valve section is removed. 

Features and Benefits

The tool is composed of three major sections:

• The power section consists of a power mandrel case and rupture disk that is available for a wide range of pressure applications. The rupture disk bursts at a predetermined pressure, allowing annulus pressure to be applied to a differential area on the power mandrel. The power mandrel 

moves down, first pushing the ball valve closed, and then opening a set of circulating ports.

• The circulating section consists of a set of ports that are initially sealed by the power mandrel. When the rupture disk bursts, the power mandrel moves down, exposing the ports that allow communication between the annulus and workstring.

• The safety valve consists of a ball valve, operating pins, and collet fingers. As the power mandrel moves down, the operating arms close the ball valve. The collet fingers expand, allowing the power mandrel to continue traveling down to open the circulating ports.

Operation

Before the RD safety circulating valve is used, the operating pressure is calculated for selecting the proper rupture disk pressure rating. Required information includes mud weight, testing depth, bottomhole temperature, and maximum annulus pressure. When the rupture disk safety circulating valve is run with an annulus pressure-operated valve, the safety valve operating pressure should be kept 1,000 psi above the operating pressure of the tester valve.


Ruptute Disk (RD) Safety Curulating Valve

Nominal Tool Size (in) OD In.(cm) ID In.(cm) Thread connnections Services Temprature* oF (oC) Length In.(cm) Tensile Rating** Lb (kg) Working Pressure*** Psi(bar) Flowarea In2(cm2) Number Of Ports
5.00 SG1

5.03

(12.78)

10.75 (21.31) 2.28 (5.79) 3 7/8 CAS

 450   204

68.02 (172.77) 450.000 (183.08) 15.000 (1034) 4

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads