• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Drain Valve

Drain Valve

The drain valve consists of a ported body, sliding sleeve, and rotating nut, which contr ols the  position of the sliding sleeve. The sleeve either covers or exposes the ports in the body of the valve. The drain valve is suitable for sour service at all temperatures. A drain collar and associated components are required when relieving pressure.

Features and Benefits

•  Allows pressure trapped between two closed valves to be relieved in a controlled manner

•  Used to recover large volume fluid samples

Operation

The drain valve is installed between any two valves that may come out of the hole with pressure or fluid trapped between them. Pressure is relieved by installing the drain collar and drain nipples on the drain valve. Valves, lines, or sample bottles may be attached to the drain nipples depending on the desired disposition of the fluid in the string. After the drain collar assembly is attached, the ports in the tool are exposed by using a chain wrench or pipe wrench to rotate the

drain nut, which moves the sliding sleeve.When the ports in the sleeve are aligned with the ports in the body of the tool, the fluid may be drained.It is also possible to trap a large volume fluid sample between two valves if a sample chamber of some kind (tubing, drill

collar, etc.) is placed between the valves. In most cases, the drain valve would be run at the bottom of the sample chamber to facilitate transfer. This will not be a PVT sample.

 

 

Drain Valve
Nominal Tool Size (in) OD In. (cm) ID In. (cm) Services Temprature* oF (oC) Length In. (cm) Tensile Rating**  Lb (kg) Working Pressure*** Psi (bar) Flowarea In2(cm2) Number Of Ports
5.00       SG1 5.03 (12.78) 2.28 (5.79) 3 7/8 CAS 450

(232)

 68.02 

(172.77)

450.000 (183.08)     15.00  (1034)   3.14  (20.26)   4

Meets NACE-0175 175°F (79°C) standards for H2S service

*Service temperature up to 450°F (dressed with 600 series o-rings and PEEK™ back-up seals)

**The values of tensile, burst, and collapse strength are calculated with new tool conditions, Lame’s formula for burst and collapse strength, and stress

area calculations for tensile strength.

***Pressure rating is defined as differential pressure at the tool. (Differential pressure is the difference in pressure between the casing annulus tool ID.)

These ratings are guidelines only. For more information, contact your local Halliburton representative.

PEEK is  trademark of ICI Americas, Inc. Poly-Ether-Ether-Ketone.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads