• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

OMNI™ Circulating Valve

OMNI™ Circulating Valve

The OMNI™ circulating valve is an annulus pressure-operated, recloseable circulating valve. Throughout the operation, the tool is repeatedly cycled up to a predetermined annulus pressure and then released.

The OMNI valve consists of a nitrogen section, an oil system, a circulating valve, and a ball valve. The nitrogen section contains the nitrogen gas that counterbalances the hydrostatic and annulus pressures. The amount of nitrogen in the tool depends on well hydrostatic (mud weight and depth) and downhole temperature. This information must be known to properly prepare the tool for running in.

Note: With certain completion fluids, the mud weight at the surface can be significantly different from the actual mud weight downhole.

The operating and control mechanisms are contained in a closed oil system activated by annulus pressure acting on the nitrogen chamber, allowing an unlimited number of pressure cycles.The circulating valve and the ball valve work together to keep circulating pressure off the formation. The ball valve will close before the circulating valve opens. The ball valve closes off the workstring.

Features and Benefits

•  Permits well testing, pressure testing, and fluid circulation

•  Allows unlimited number of pressure cycles

 

 

Operation

The well can be flow tested when the valve is in the well test position. When in this position, the circulating ports are closed and the ball valve is opened. During a downhole closure drillstem test, the OMNI valve is in the well test position during flow and shut-in periods. The workstring can be pressure-tested in the blank position because the ball valve closes before the circulating valve opens. Fluid can be pumped in either direction through the tool in the circulating position. In this position, the circulating ports are open and the ball valve is closed.Note: Before the tool is run, the hydrostatic pressure at the specified tool depth must be known. This information is required to obtain the proper nitrogen charging pressure.

OMNITM Circulating Valve

Nominal Tool Size (in) OD In.(cm) ID In.(cm) Thread connnections Services Temprature* oF (oC) Length In.(cm) Tensile Rating** Lb (kg) Working Pressure*** Psi(bar) Flowarea In2(cm2) Number Of Ports
5.00 SG1 5.03 (12.78) 2.28 (5.79) 3 7/8 CAS 450 (232)  68.02 (172.77) 450.000 (183.08)

    15.000       (1034)

  3.14    (20.26)   4

Meets NACE-0175 175°F (79°C) standards for H2S service

*Service temperature up to 450°F (dressed with 600 series o-rings and PEEK™ back-up seals)

**The values of tensile, burst, and collapse strength are calculated with new tool conditions, Lame’s formula for burst and collapse strength, and stress

area calculations for tensile strength.

***Pressure rating is defined as differential pressure at the tool. (Differential pressure is the difference in pressure between the casing annulus tool ID.)

These ratings are guidelines only. For more information, contact your local Halliburton representative.

PEEK is a trademark of ICI Americas, Inc. Poly-Ether-Ether-Ketone.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads