• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tubing Conveyed Perforation

Benefits and Features:

 •  Perforation in highly deviated or horizontal wells
 •  Very safe since the well can not blow when perforating
 •  The needed for perforration is very little
 •  Perforate can be under or over balanced for many formations with hundreds meters of perforated interval.
 •  Perforation under balanced gives deep penetration stable antry holes.

 

Specifications 

 •  Gun O.D.: 3-3/8”
 •  Casing O.D: 4.5”
 •  Shot Density (spf): 6
 •  Gun type: Scalloped gun systems
 •  Entry hole: 0.59” (Concrete target)
 •  Concrete target penetration: 31.12” (Concrete target)

 

Time Vs Temperature chart for explosives

   

The picture shows the result of production logging after perforation using TCP

 

Perforation intervals:

4271 - 4282,

4285 - 4291,

4294 - 4314 m.

versus producing flows at: 24.3, 17.1 and 3.6 m3 of oil per day.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads