• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Bridge plug and packer setting

 • Specifications
CASING BRIDGE PLUG  

O.D in/mm

 

Weight Lb/ft Min I.D in/mm Max I.D in/mm Max O.D in/mm Base

Product

Number

5-1/2 139,7 20.0 -23.0 4.625 117,48 4.778 121,36 4.50 114,3 45 WRP-A
6-5/8 168,28 28.0 - 32.0   5.610 142,49 5.921 150,39 5.484 139,29 45 WRP-F
7 177,8 26.0 - 29.0 6.136 155,86 6.276 159,41 5.968 151,59 47 WRP-B2
7-5/8 193,68
20.0 - 24.0 7.025 178,44 7.125 180,98 6.812 173,02 47 WRP-D4
9-5/8 244,48 40.0 - 47.0 8.681 220,50 8.835 224,41 8.437 214,30 51 WRP-A4

The Weatherford WRP is a wireline set, packer type, retrievable bridge plug capable of holding differential pressure from above or below. Utilizes standard wireline or hydraulic setting tools. Used as a temporary bridge plug for acidzing, fracturing, cementing, casing pressure tests, wellhead replacement and zone isolation.

 • Pressure rating
Retrievable bridge plugs  
Above
Below
4-1/2” to 7-5/8”   10,000 psi   8,000 psi  
9-5/8”   8,000 psi   6,000 psi  

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads