• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Downhole Pressure Measurement

DESCRIPTION

 

For high precision downhole pressure measurement, we use Sondex quartz pressure gauge tool, employing an industry standard quartz crystal pressure transducer. The tool provides both pressure and gauge temperature outputs.

 

OPERATING PRINCIPLE

 

Fluid pressure applied to the quartz tension member changes the resonant frequency of the quartz crystal. Thermal compensation of the sensor and measurement of its temperature allows the calculation of very accurate, high-resolution downhole pressures.

Pressure readings are digitized to 24-bit resolution and gauge temperature to 16 bits and transmitted on one channel of the telemetry system simultaneously with other logging signals. In surface readout applications two pressure tools can be used with output from both tools transmitted in a single digital channel.

 

SPECIFICATIONS

  Memory Wireline
Supply Voltage +12V DC +60V DC
Power / Current 5 mA 50 mA
Max. Pressure 15,000 psia
Max. Temp. 3500 F (1770 C)
Drift Less than 3 psi per year
Tool Length 12.25" (311mm) 22.5" (572mm)
Measure Point 2.9" (74mm)
Tool Diameter 1-1/2" (38mm)
Weight 4.85 lb (2.2kg)
6.5 lb (3kg)
Range 0-15,000 psia
Linearity ≤  0.01 % FS
Resolution 0.008 psi
Repeatability ≤  0.01 % FS
Hysterisis ≤  0.01 % FS
Materials Corrosion resistant throughout

Benefits:

 

 • Downhole pressure gradient measurement.
 • Evaluating the multiphase production profile.
 • Draw down and build up pressure transient analysis
 • Data for productivity index and Nodal Analysis.
 • It could be used in horizontal or highly deviated Wells
The study of hydrodynamic characteristics is one of the most important methods to monitor production life of reservoir. It consists of:
 • Reservoir pressure monitoring helps in optimizing primary production regime and enhanced production regime. In addition reservoir pressure is to be used in reserves assessment by material balance
 • Evaluation of reservoir permeability and skin effect of region around the wellbore. The can then be used to determine the technical solution such as acidizing fracturing works
 • Determination of present oil-water contact.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads