• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Casing Inspection CAST-V

             The newest generation Circumferential Acoustic Scanning tool, the CAST-V made by Halliburton, provides a wealth of information in both open and cased holes. In cased holes, ultrasonic pipe inspection and cement evaluation can now be obtained simultaneously. In open holes, the CAST-V provides complete borehole imaging for accurate formation evaluation.

 

Operating over a wide range of downhole environments, the CAST-V data can be presented in a variety of two- and three- dimensional formats. Powerful, yet user-friendly imaging analysis software is available to process the images, histograms and curve-type data.

Specifications

 Temperature

 Rating

 Pressure Rating

 OutsideDiameter

 Length

 Weight

350oF

20,000psi

3.625 in.

215 in.

316 lb

175oC

137900 kPa

92 mm

5.46m

143 kg


Casedhole Operation

Recommended Range of Casing Sizes* 51/2 to 133/8 in. 139 to 340 mm
Azimuthal Resolution
3.6o
Vertical Sample Rate
6 in. / 3 in. / 1 in.
Logging Speed
60 ft/min / 30 ft/min / 10 ft/min
Primary curves Reflected Amplitude, Radius, Acoustic Impedance, and Casing Wall Thickness
Secondary curves
Deviation, Relative Bearing, Compressive Strength, Fluid Transit Time, and Mud Impedance
   

Primary applications include:

 • Casing Inspection (Both Thickness And Diameter).
 • Ultrasonic Cement Evaluation Imaging.
 • Open Hole Borehole Imaging.
 • Fracture Detection.

 

CAST-V – A COST-EFFECTIVE TOOL

  FOR CASING INSPECTION AND CEMENT EVALUATION.

   CAST-V has been used by Vietsovpetro L&TD for casing inspection and cement evaluation.    

   Cased hole diagnostic applications provide the following information:  

            - Detailed radial caliper information, precise perforation location,  

            - Casing damage inspection, corrosion effects description, real pipe wear identification.

                - Evaluation of complex and lightweight cement

   This plot of casedhole logs displays VDL in Track 3 and Impedance map in Track 5. They clearly indicate that interval 2440-2532 m, cement bonding is poor, the lower shows good bonding.
   This plot of casedhole logs displays I.D map in Track 4 and Thickness map in Track 6. They clearly indicate corrosions in interval 1060-1100m

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads