• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

MicroSpherically Focused Log Resistivity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opened fracture in White Tiger basement was detected by MSFL, DLL & CAST-V combination

 
Principle
Microsferically focused log
Max press
20 000 psi (137900 kPa)
Max hole
20 in (508 mm)
Min hole
6 in (152 mm)
Range
0.2-2000 Ohmm
Vertical Resolution
3 in

8 cm

Depth of Investigation (50%)
1-4 in
2.5-10 cm
Sensitivity
1% reading
Accuracy
5%
Max hole
20 in (508 mm)
    Primary Curves
GRKUT, GRKT, GRTH Uranium, Thorium, Potassium Concentrations
   Secondary Curve
CALIPER

               Microlog tools provide data useful in indicating porosity and permeability and in establishing net reservoir thickness for precise sand count. The tools use a pad-mounted system of electrodes to produce two resistivity measurements — a 1.5-inch lateral and a 2-inch normal. The tools have very fine vertical resolution and are excellent for delineating thin beds.

Although both measurements made by Microlog tools indicate the resistivity of the region adjacent to the borehole each measurement responds differently in permeable zones. Resistivity measured by the lateral device, with a depth of investigation of approximately 1 inch, is heavily influenced by mud cake. The invaded zone heavily influences resistivity measured by the normal device, with a 4-inch depth of investigation. In impermeable formations, both resistivity curves track closely. In permeable zones, where mud cake is present, the curves separate, with the normal resistivity reading higher than the lateral resistivity.

Microlog tools can be run only in water-based mud, and best results are obtained with freshwater mud. A Caliper survey is run routinely with Microlog measurements. The tool is usually run in combination with a Gamma tool and can also be run in combination with Density and Dielectric devices. 

Applications:

 •  Resistivity of flushed zone
 •  Locate porous and permeable zones
 •  Delineate thin beds
 •  Estimate porosity
 •  Movable hydrocarbon indication
 • Caliper

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads