• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xưởng Sửa chữa thiết bị chuyên dụng

♦  Xưởng SCTBCD có những chức năng chính sau

 • Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa trạm tời, trạm đo đột xuất và theo kế hoạch
 • Gia công sửa chữa các chi tiết cơ khí chuyên dụng trong điều kiện, khả năng của thiết bị và con người
 • Bảo đảm an toàn và đầy đủ điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại XN
 • Theo dõi, giám sát kỹ thuật, sửa chữa trạm tời, trạm đo và các thiết bị cơ khí chuyên dụng của XN
 • Thiết kế các chi tiết mới và các chi tiết sửa chữa cơ khí phục vụ công tác khảo sát địa vật lý và bắn mìn trên các giếng khoan
 • Cung cấp các bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật về các thiết bị trạm tời và thiết bị cơ khí chuyên dụng để có cơ sở ký kết hợp đồng mua  thiết bị phục vụ sản xuất
 • Sửa chữa, bảo hành, quản lý toàn bộ mạng lưới điện, nước của XN
 • Tổng hợp nhu cầu, lên kế hoạch, lập đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị chuyên dụng
 • Lập chương trình đào tạo nâng bậc cho thợ tời và thợ cơ khí của XN, nâng cao trình độ cho các kỹ sư cơ khí trong XN
 • Giám sát và kiểm tra việc sử dụng các trạm tời và thiết bị cơ khí chuyên dụng, thiết bị nâng tải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy chế an toàn lao động
 • Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát xây dựng cơ bản tại khu vực trụ sở XN Địa vật lý GK

 

                               

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu